首 页  |  中国禅学  |  禅学三书  |  慈辉论坛  |  佛学论文  |  最新上传  |  文学频道  |  佛缘论坛  |  留言簿   |

 管理登陆        吴言生 创办            图片中心  关于本网   佛教研究所 主办


 • 人生需要五面镜子![112]

 • 当你有这几种征兆的时候,说明[106]

 • 成年人的放下:一半是理解,一[117]

 • 欲为苍鹰,勿与鸟鸣[139]

 • 做人的最高境界:“四不尽”[126]

 • 凡事往好处想,生活往简单过[170]

 • 人生要自在,四在四不在![164]

 • 你的情绪,就是你的能量![172]

 • 当你经历后才明白的6个道理[175]

 • 熟悉又陌生的“禅”:禅之四义[130]

 • “经”典包含的五种意义[184]

 • 《柱间史》中的五台山信仰——[165] • 本站推荐

  二十四番花信风|春分

  二十四番花信风丨惊

  二十四番花信风丨雨


    您现在的位置: 佛学研究网 >> D3思想哲学 >> [专题]d3思想哲学 >> 正文


  梁启超:信仰佛教的六大理由
   
  [ 作者: 梁启超   来自:网络   已阅:2814   时间:2020-9-24   录入:chengshangyun

   

  2020年9月24日  佛学研究网

  论佛教与群治之关系
  梁启超

      吾祖国前途有一大问题,曰“中国群治当以无信仰而获进乎?抑当以有信仰而获进乎?”是也。信仰必根于宗教,宗教非文明之极则也。虽然,今日之世界,其去完全文明尚下数十级,于是乎宗教遂为天地间不可少之一物。人亦有言,教育可以代宗教。此语也吾未敢遽谓然也。即其果然,其在彼教育普及之国,人人皆渐渍熏染,以习惯而成第二之天性,其德力智力日趋于平等,如是则虽或缺信仰而犹不为害,今我中国犹非其时也。于是乎信仰问题终不可以不讲。

      因此一问题,而复生出第二之问题,曰“中国而必需信仰也,则所信仰者当属于何宗教乎?”是也。吾提此问题,闻者将疑焉,曰:吾中国自有孔教在,而何容复商榷为也?虽然,吾以孔教者,教育之教也,非宗教之教也,其为教也,主于实行,不主于信仰,故在文明时代之效或稍多,而在野蛮时代之效或反少。亦有心醉西风者流,睹欧美人之以信仰景教而致强也,欲舍而从之以自代,此尤不达体要之言也。无论景教与我民族之感情枘凿已久,与因势利导之义相反背也,又无论彼之有眈眈逐逐者楣于其后,数强国利用之以为钓饵,稍不谨而末流之祸将不测也,抑其教义非有甚深微妙,可以涵盖万有鼓铸群生者。吾以畴昔无信仰之国而欲求一新信仰,则亦求之于最高尚者而已,而何必惟势利之为趋也。吾师友多治佛学,吾请言佛学。

      一 、佛教之信仰乃智信而非迷信

      孔子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”又曰:“吾有知乎哉?无知也。”又曰:“及其至也,虽圣人亦有所不知焉。”又曰:“未知生,焉知死?”盖孔教本有阙疑之一义,言论之间,三致意焉。此实力行教之不二法门也。至如各教者,则皆以起信为第一义。夫知焉而信焉可也,不知焉而强信焉,是自欺也。吾尝见迷信者流,叩以微妙最上之理,辄曰:是造化主之所知,非吾侪所能及焉。是何异专制君主之法律,不可以与民共见也。

      佛教不然。佛教之最大纲领日“悲智双修”,自初发心以迄成佛,恒以转迷成悟为一大事业。其所谓悟者,又非徒知有佛焉而盲信之之谓也。故其教义云:“不知佛而自谓信佛,其罪尚过于谤佛者。”何以故?谤佛者有怀疑心,由疑入信,其信乃真。故世尊说法四十九年,其讲义关于哲学学理者十而八九,反覆辨难,弗明弗措,凡以使人积真智求真信而己。浅见者或以彼微妙之论为不切于群冶,试问希腊及近世欧洲之哲学,其于世界之文明为有裨乎,为无裨乎?彼哲学家论理之圆满犹不及佛说十之一,今欧美学者方且竟采此以资研究矣,而岂我辈所宜诟病也。

      要之,他教之言信仰也,以为教主之智慧万非教徒之所能及,故以强信为究竟。佛教之言信仰也,则以为教徒之智慧必可与教主相平等,故以起信为法门。佛教之所以信而不迷,正信是也。近儒斯宾塞之言哲学也,区为“可知”与“不可知”之二大部,盖从孔子阙疑之训,救景教徇物之弊,而谋宗教与哲学之调和也。若佛教则于不可知之中而终必求其可知者也。斯氏之言,学界之过渡义也,佛说则学界之究竟义也。

      二 、佛教之信仰乃兼善而非独善

      凡立教者必欲以其教易天下,故推教主之意,未有不以兼善为归者也,至于以此为信仰之一专条者,则莫如佛教。佛说曰:“有一众生不成佛者,我誓不成佛。”此犹自言之也。至其教人也,则曰:“惟行菩萨行者得成佛,其修独觉禅者永不得成佛。”独觉者何?以自证自果为满足者也。亦谓之声闻二乘。所谓菩萨行者何也?佛说又曰:“己已得度,回向度他,是为佛行;未能自度,而先度人,是为菩萨发心。”故初地菩萨之造诣,比之阿罗汉,尚下数级焉,而以发心度人之故,即为此后证无上果之基础。彼菩萨者,尚有至今未成佛者也。何以故?有一众生未成佛彼誓不成佛故。

      夫学佛者以成佛为希望之究竟者也,今彼以众生故,乃并此最大之希望而牺牲之,则其他更何论焉。故舍己救人之大业,惟佛教足以当之矣。虽然,彼非有所矫强而云然也,彼实见夫众生性与佛性本同一源,苟众生迷而曰我独悟,众生苦而曰我独乐,无有是处。譬诸国然,吾既托生此国矣,未有国民愚而我可以独智,国民危而我可以独安,国民悴而我可以独荣者也。知此义者,则虽牺牲藐躬种种之利益以为国家,其必不辞矣。

      三 、佛教之信仰乃入世而非厌世

      明乎菩萨与罗汉之别,则佛教之非厌世教可知矣。宋儒之谤佛者,动辄以是为清净寂灭而已,是与佛之大乘法适成反比例者也。景教者,衍佛之小乘者也,翘然日悬一与人绝之天国以欺世俗,此宁非引进愚民之一要术,然自佛视之,则已堕落二乘声闻界矣。佛固言天堂也,然所祈向者非有形之天堂,而无形之天堂,非他界之天堂,而本心之天堂。故其言曰:“不厌生死,不爱涅槃。”又曰:“地狱天堂,皆为净土。”何以故?菩萨发心当如是故。世界既未至“一切众生皆成佛”之位置,则安往而得一文明极乐之地?彼迷而愚者既待救于人,无望能造新世界焉矣;使悟而智者又复有所欺于他界,而有所厌于侪辈,则进化之责谁与任之也?故佛弟子有问佛者曰:“谁当下地狱?”佛曰:“佛当下地狱。不惟下地狱也,且常住地狱;不惟常住也,且常乐地狱;不惟常乐也,且庄严地狱。”夫学道而至于庄严地狱,则其悲愿之宏大其威力之广远岂复可思议也!然非常住常乐之,乌克有此!彼欧美数百年前犹是一地狱世界,而今日已骤进化若彼者,皆赖百数十仁人君子,住之乐之,而庄严之也。知此义者,小之可以救一国,大之可以度世界矣。

      四 、佛教之信仰乃无量而非有限

      宗教之所以异于哲学者,以其言灵魂也。知灵魂,则其希望长,而无或易召失望以至堕落。虽然,他教之言灵魂,其义不如佛教之完善。景教之所揭橥也,曰永生天国,曰末日审判。夫永生犹可言也,谓其所生者在魂不在形,于本义犹未悖也。至末日审判之义,则谓人之死者,至末日期至,皆从蟓中起,而受全知能者之鞫讯,然则鞫讯者,仍形耳,而非魂也。借日为魂也,则此魂与形俱生,与形俱灭,而曾何足贵也?

      故孔教专衍形者也,则曰:善不善报诸子孙。佛教专衍魂者也,则曰:善不善报诸永劫。其义虽不同,而各圆满具足者也。惟景教乃介两者之间,故吾以为景教之言末日,犹未脱埃及时代野蛮宗教之迷见者也。埃及人之木乃伊术保全躯尸壳必有所为,殆令为将来再生永生地也。又按景教杂形以言魂者甚多,即如所言亚当犯罪其子孙堕落云云,亦其一端也。如耶氏之教则吾辈之形虽受于亚当,然其魂则固受诸上帝也。亚当一人有罪,何至罚及其数百万年以后之裔孙?此殆犹是积善之家有余庆不善之家有余殃之义而已,仍属衍形教不可谓之衍魂教也。耶氏言末日审判之义峭紧严悚,于度世法门亦自有独胜之处,未可厚非,特其言魂学之圆满固不如佛耳。夫人生也有涯,而知也无涯,故为信仰者苟不扩其量于此数十寒暑以外,则其所信者终有所挠。

      浏阳(谭嗣同)《仁学》云:“好生而恶死,可谓大惑不解者矣,盖于不生不灭懵焉。懵而惑,故明知是义,特不胜其死亡之惧,缩脖而不敢为,方更于人祸之所不及,益以纵肆于恶。而顾景汲汲,而四方蹙蹙,惟取自心快已尔,天下岂复有可治也。今使灵魂之说明,虽至阉者犹知死后有莫大之事及无穷之苦乐,必不于生前之暂苦暂乐而生贪著厌离之想,知天堂地狱森列于心目,必不敢欺饰放纵,将日迁善以自兢惕。知身为不死之物,虽杀之亦不死,则成仁取义,必无怛怖于其衷。且此生未及竟者,来生固可以补之,复何所惮而不亹亹!”呜呼!此“应用佛学”之言也。西人于学术每分纯理与应用两门,如纯理哲学,应用哲学、纯理经济学、应用生计学等是也。浏阳《仁学》,吾谓可名为应用佛学。浏阳一生得力在此,吾辈所以崇拜浏阳步趋浏阳者亦当在此。若此者,殆舍佛教末由。

      五、佛教之信仰乃平等而非差别

      他教者,率众生以受治于一耸之下者也。惟佛不然。故日:“一切众生,皆有佛性。”又日:“一切众生,本来成佛,生死涅盘,皆如昨梦。”其立教之目的,则在使人人皆与佛平等而已。夫专制政体,固使人服从也;立宪政体,亦使人服从也。而其顺逆相反者,一则以服从于他,使我由之,而不使我知之也;一则以我服从于我,吉凶与我同患也。故他教虽善,终不免为据乱世、小康世之教;若佛,则兼三世而通之者也。故信仰他教或有流弊,而佛教决无流弊也。

      六、佛教之信仰乃自力而非他力

      凡宗教必言祸福,而祸福所自出,恒在他力。若祈祷焉,皆修福之最要法门也。佛教未尝无言他力者,然只以施诸小乘,不以施诸大乘,其通三乘、摄三藏而一贯之者,惟因果之义。此义者,实佛教中大小精粗,无往而不具者也。佛说:“现在之果,即过去之因;现在之因,郧未来之果。”即造恶因,而欲今后无果焉,不可得避也。即造善因,而惧后此之无善果焉,亦不必忧也。

      因果之感召,如发电报者然,在海东者动其电机若干度,则虽数千里之外,而海西电机发露若干度,与之相应,丝毫不容假借。人之熏其业,缘于“阿赖耶识”,亦复如是。故学道者,必慎于造因,吾所以造者,非他人所能代消也;吾所未造者,非他人所能代劳也,又不徒吾之一身而已。

      佛说此五浊世者,亦由来生业识熏结而成,众生所造之恶业,有一部分属于普通者,有一部分属于特别者,其属于普通之部分,则递相熏积,相结而为此器世间。其特别之部分,则各各之灵魂,自作而自受之。而此两者,自无始以来,又互相熏焉,以递引于无穷。故学道者,当急造切实之善因,以救吾本身之堕落。何也?苟器世间犹在恶浊,则吾之一身,未有能达净土者也。所谓有一众生未成佛,则我不能成佛,是事实也,非虚言也。

      嘻!知此义者,可以通于治国矣。一国之所以腐败衰弱,其由来也,非一朝一夕。前此之人,蒔其恶因,而我辈今日,刈其恶果,然我辈今日非可诿咎于前人,而以自解免也。我辈今日而亟造善因焉,则其善果,或二一年后而收之,或十余年后而收之。造善因者,递续不断,则吾国遂可以进化而无穷。造恶因者亦然,前此恶因既已蔓茁,而我复灌溉以播殖之,共贻祸将来者更安有艾也?又不徒一群为然也,一身亦然。吾蒙此社会种种恶业之熏染,受而化之,旋复以熏染社会,我非自洗涤之而与之更始,于此而妄曰:“吾善吾群,吾度吾众”,非大愚则自欺也。

      故佛之说因果,天地间最高尚圆满、博深切明之学说也。近世达尔文、斯宾塞诸贤,言进化学者,其公理大例,莫能出二字之范围,而彼则言其理,此则并详其法。此佛学所以切于人事、徽于实用也。夫寻常宗教家之所短者,在导人以倚赖根性而已,虽有“天助自助者”一语以为之弥缝,然常横“天助”二字于胸中,则其独立不羁之念,所灭杀已减不少矣。若佛说者,则父不能有增益于其子,怨敌不能有所咒损于其仇,无歆羡、无畔援、无星碍、无恐怖,独往独来,一听众生之自择。中国先哲之言日:“天作孽,犹可违;自作孽,不可这。”又日:“自求多福,在我而已。”此之谓也。特其所言因果相应之理,不如佛说之深切著明耳,佛教淘倜乎远哉!

      以上六者,实鄙人信仰佛教之条件也。于戏!佛学广矣大矣!深矣徽矣!岂区区末学所能窥其万一?以佛听之,不知以此为赞佛语耶?抑谤佛语耶?虽然,即日谤佛,吾仍冀可以此为学佛之一法门,吾愿造是因,且为此南瞻部洲有情众生造是因,佛力无尽,我愿亦无尽。

      难者曰:“子言佛教有益于群治,辩矣!印度者,佛教之祖国也,今何为至此?应之曰:“嘻!子何阁于历史,印度之亡,非亡于佛教,正亡于其不行佛教也。自佛灭度后十世纪,全印度已无一佛迹,而婆罗门之余焰,尽取而夺之;佛教之平等观念、乐世观念,悉已摧亡,而旧习之喀私德及苦行生涯,遂与印相终始焉。后更乱于回教,末流遂绝于今日,然则印度之亡,佛果有何罪哉!”

      吾子为是言,则彼耶教所自出之犹太,今又安在?夫甯得亦以犹太之亡,为耶教优劣之试验案也。虽然,世界两大教,皆不行于其祖国,其祖国皆不存于今日,亦可称天地间一怪现象矣!

  *本网站对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考,发布的文章、图片等版权归原作者享有。部分转载作品、图片如有作者来源标记有误或涉及侵权,请原创作者友情提醒并联系小编删除。

   

   【关闭窗口
  相关文章:
 • 自信的人都有三个层次,你在哪一层?[336]

 • 大善,为什么往往是最无情的呢?[280]

 • 你信仰什么,生命就走向什么[525]

 • 如何应对那些你无能为力的事[472]

 • 什么是菩萨?[830]

 • 我生平最受用的有两句话:一是“责任心”,二是“趣味”[1709]

 • 该醒醒了!所为何事竟遭静波法师一记棒喝[1611]

 • 选择了信仰就需要面对与担当[1684]

 • 中国信仰里的“神”[1846]

 • 观世音菩萨有什么生命特质[2342]

 • 梁启超的佛学思想[2199]

 • 生命需要信仰[3896]

 • 楼宇烈眼中的明星信佛潮 “最根本的虔诚还是担当社会责任”[3098]

 • 世界名人谈佛教:原来他们眼中的佛是这样的[2003]

 • 静波法师:这种学佛人,不是被忽悠,就是在糊弄自己[1981]

 • 浅说佛舍利信仰[1944]

 • 居士如何处理信仰与家庭事业的关系?[2755]

 • 《法华经》佛塔信仰初探:佛塔信仰产生的影响[2293]

 • 《法华经》佛塔信仰初探:缘起与发展[2465]

 • 你信仰的是佛法还是传法的人[2529]

 • 
  设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
  版权所有 Copyright© 2005 佛学研究        站长:wuys
  Powered by:Great Tang Hua Wei & XaWebs.com 2.0(2006)