首 页  |  中国禅学  |  禅学三书  |  慈辉论坛  |  佛学论文  |  最新上传  |  文学频道  |  佛缘论坛  |  留言簿   |

 管理登陆        吴言生 创办            图片中心  关于本网   佛教研究所 主办


 • 人生需要五面镜子![111]

 • 当你有这几种征兆的时候,说明[106]

 • 成年人的放下:一半是理解,一[117]

 • 欲为苍鹰,勿与鸟鸣[139]

 • 做人的最高境界:“四不尽”[126]

 • 凡事往好处想,生活往简单过[170]

 • 人生要自在,四在四不在![164]

 • 你的情绪,就是你的能量![172]

 • 当你经历后才明白的6个道理[175]

 • 熟悉又陌生的“禅”:禅之四义[130]

 • “经”典包含的五种意义[184]

 • 《柱间史》中的五台山信仰——[165] • 本站推荐

  二十四番花信风|春分

  二十四番花信风丨惊

  二十四番花信风丨雨


    您现在的位置: 佛学研究网 >> A1综合资讯 >> [专题]a1综合资讯 >> 正文


  佛教基本教义(十九):显教、密教及它们的区別
   
  [ 作者: 佚名   来自:网络   已阅:2405   时间:2019-10-1   录入:wangwencui


  2019年10月1日    佛学研究网

      顯教

   是顯明易懂的教法,密宗判一切之佛教爲顯教密教之二,總釋尊所說大小乘之契經爲顯教,大日所說之金胎兩部爲密教。

   顯教者,計衆生之機,爲報身化身之說法,顯了斷惑證理修因證果之法門者。是爲隨他意之教法,其理由顯然可知,故稱顯教。

   顯教一詞來源于與密教之對應。密教是大乘佛教的一個支派,爲印度後期佛教的主流(五世紀)。這一系的佛教,有不許公開的秘密傳授,及充滿神秘內容的特征,因而又被稱爲密教;而相對于密教之前和之外的佛教流派,包括大乘、部派佛教和今日之上座部佛教,則被稱爲顯教。

   大乘佛教大約是公元1世紀左右從部派佛教中的大衆部發展出來的,其教理有較大的發展。大乘佛教認爲自己的教法是廣度衆生的大舟,而以往的其他所有佛教宗派只能滿足于自我解脫,因此稱自己這一派爲“大乘”,而所有上座部與大衆部教派都被他們稱爲“小乘”。大乘佛教向中亞傳播的一支漸漸被稱爲北傳佛教,而同爲部派佛教的上座部在後世發展爲上座部佛教,即南傳佛教,並與大乘佛教並列爲最基本的兩大派別。

   大乘佛教發展到後期,吸收了印度傳統的婆羅門教的一些理論和方法,發展出密乘,也稱金剛乘。這一派認爲其他教法都是都是如來的“方便”說法,而本派的教法是如來所宣的“真實密意”,不可輕易示人,需秘密傳授,因此稱本派爲“密教”,稱所有其他宗派爲“顯教”。或稱爲“密宗”與“顯宗”。在印度金剛乘出現的同時,藏傳佛教出現,“密教”隨即在藏傳佛教中得到長足發展。藏傳佛教盡管顯密雙修,但被認爲是今天密教的主流。

   顯教並不能成爲一佛教派別。顯教一詞的存在是應對“密教”之存在。這種劃分方式是基于修行和傳授方式上的,並沒有根本教理上的區別。另外,廣義上顯教包括了教理上有區別的上座部佛教和漢傳佛教。與上座部佛教相比漢傳佛教則更多地使用顯教一詞。

     
  密教

   密教又作真言宗、瑜伽宗、金剛頂宗、毗盧遮那宗、開元宗、秘密乘。依真言陀羅尼之法門,修五相、三密等妙行,以期即身成佛之大乘宗派。我國十三宗之一,日本八宗之一。主要以金剛頂經爲經藏,蘇婆呼經爲律藏,釋摩诃衍論爲論藏。統稱密教之經典爲密經。

      密教之含義

   此宗派通稱密教(顯教之對稱)者,系顯示自宗所诠解之教理最爲尊密,而鄙視其余諸大乘教派爲淺顯,認爲法身佛大日如來所說之金剛界、胎藏界兩部教法,方爲佛自內證之境界,深妙奧秘,故以密稱;又不得對未灌頂人宣示其法,故稱密。然就诠理之教而言,本無顯密之別,惟其攝理成規所宗尚之行軌特殊,爲區別其余宗派,故稱密宗爲宜。又密教之學問與修行,稱爲密學。密教之宗家或修學密教之僧徒,稱爲密家。修行密教之徒衆,稱爲密衆。密教修學之道場,稱爲密場。

      印度密宗

   七世紀後半,印度佛教進入全盛期,已有經有教,有軌有儀,真正密教方始開展,以真言、陀羅尼爲中心而增益大乘佛教哲學,以奠定其基礎。此爲純正密宗,純密以大日經、金剛頂經爲主。在七世紀後半時,成立于中印度之大日經,將雜密經典所說諸尊以大日如來爲中心,集大成而成胎藏界曼荼羅。其理論可能承自華嚴經之說法,主張在現實之事相上,直觀宇宙真相。金剛頂經成立稍晚,流行于南印度,系傳自佛教瑜伽派之說,以心識爲中心而言五相成身(在心身中具備五相與本尊同一之觀法)。以此二經爲代表之純密,在印度不久即告消滅。八世紀時,純密由善無畏傳至我國,後再傳至日本成爲真言宗。

      密教在中國的發展曆程

   密宗東傳,當以東晉帛屍梨蜜多羅譯大灌頂經、孔雀王經爲經典。三國吳之支謙所譯八吉祥神咒經、無量門微密持經、華積陀羅尼神咒經、持句神咒經、摩诃般若波羅蜜咒經、七佛神咒經等亦頗著名。唐以前與密宗關系最深者則推東晉竺昙無蘭,譯有陀鄰缽咒經、摩尼羅亶神咒經等凡二十五部,皆屬密宗經典。唐時譯密經最多者爲義淨三藏,有觀自在菩薩如意心陀羅尼經、曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經、稱贊如來功德神咒經等十余部。唐開元三大士(善無畏、金剛智、不空)傳來純密之前,中土業已廣譯密宗經典,此外,顯教經典中之咒文陀羅尼尤不勝枚舉。

   東晉帛屍梨蜜多羅譯出大灌頂神咒經,咒術靈驗,首都建康盛行咒術,此後雜密更不斷傳譯。唐玄宗開元年間(713~741),善無畏、金剛智二純密大師先後于長安譯出根本經典,建立灌頂道場,我國密宗于是真正成熟。另有不空、一行、惠果、辨弘、慧日、惟上、義圓、義明、空海、義操、慧則等,傳持純密。其中,日本空海(弘法大師)于貞元二十年(804)來唐,就惠果受法,返國後,持弘不絕,是爲日本真言宗之祖。會昌法難之後,加以唐末五代兵燹不斷,戰亂頻仍,密宗經疏銷毀殆盡,爾後所謂瑜伽,但存法事而已。宋代雖有法賢、施護,法天等,傳譯密宗經軌,亦未能光大久遠。且此時之密宗已異于唐代,唐代密宗可謂爲有體系之綜合密宗,宋代則是分化的、通俗的,以崇拜特定之本尊,誦持其真言陀羅尼爲主,如宣揚寶箧印陀羅尼、觀音六字明咒、准提咒等即是。又宋代因輸入時輪怛特羅之印度密宗,故以威猛之忿怒明王本尊較多。元代定喇嘛教爲國教,喇嘛教實即以密宗爲骨幹之西藏佛教,其後以元帝室過分優待喇嘛教,導致腐化,乃有宗喀巴之改革,而形成新舊之黃教、紅教。

   密教鼎盛于七世紀時,至十一世紀印度佛教衰亡止,在中印度頗爲興盛,融入性力派(梵Saktah)教說之後,成爲左道密教,此派尤其強調散見在純密金剛頂經中之大樂說(梵mahasukha -vada )。八世紀以來,傳入西藏,遂成爲喇嘛教之骨幹。至十、十一世紀時,其部分經典已在中國流傳並翻譯,但在思想上則未産生影響。因此從發達史而言,雜密先興起,繼而純密集大成,與純密平行者,爲融入印度性力派等教說之左道密教。據傳,謂大日如來越三世之一時,于色究竟天之法界心殿,對金剛薩埵等從心流出自內證之內眷屬,爲自受法樂而宣說大日經,又于真言宮殿宣說金剛頂經,後由金剛薩埵結集之(日本台密謂阿難亦參加)。後于佛陀入滅後約八百年頃,龍猛(龍樹)菩薩施咒于七粒白芥子,以之打開十六丈(表示金剛界之十六菩薩)南天竺之鐵塔,親從金剛薩埵受兩部大經(台密則稱大日經系于鐵塔外由文殊菩薩所傳授)。後龍猛傳予龍智,複經七百年左右(相傳龍智歲壽七八百年),再授大經于善無畏。故密教以龍猛爲開山祖師,根本教典爲大日經及金剛頂經,信奉之教主系大日如來(大毗盧遮那佛),與釋尊之說法不同,故自稱爲金剛乘。

   ‘金剛乘’一詞,于日本系指純密,于印度及歐人之間則慣指左道密教,英文爲 Tantric Buddhism。廣義之金剛乘分爲二派:(一)右派:以大日經爲主,即指純密。富于穩健之神秘主義,欲藉咒術實現宇宙與精神之合一,以支配自然與人事,此派又稱爲真言乘(梵Mantrayana ),自我國傳至日本,成爲真言宗,稱爲唐密或東密。另在日本天台宗流傳之密教稱爲台密。(二)左派:或性力派,重視雙身法,以原始佛教立場言,此系左道旁門,九世紀以後與印度教結合而日趨興隆,後傳入西藏,成爲‘藏密’之骨幹。藏密,乃西藏佛教密宗之簡稱,系八世紀時由蓮華生、寂護等傳入。前弘期佛教中,西藏所行之密法多爲行、事二部,史稱舊密法;十一世紀初,仁欽桑波等翻譯多種瑜伽密教經典,史稱新密法;而後瑜伽部及無上瑜伽部密法遂盛行于西藏佛教各派中,傳承不絕。而密宗之東傳我國亦有此二階段。
   
     
  顯密二宗最大不同點

      唐密認爲,釋迦的說教,因爲全是“隨他意”的說教,所以不可稱爲“真言”;既然是“隨他意”的,就是淺顯易知的,因而可稱爲“顯教”。大日如來的說教因爲是“隨自意”之語,所以可稱爲“真言”;既然是“隨自意”的,就是很難了解的,故也可稱爲“密教”。難,不僅僅是“語”的難以了解,就是身、意,也不全是顯教之徒可以了解的,所以完整地講稱爲“三秘密宗”。

   大凡教門的優劣,以佛身論作爲根本。而如果說佛有法、報、應的三身,那麽教也應分爲三類。“應身說”是小乘教,“報身說”是大乘教,“法身說”是秘密教。相對于“法身說”這個秘密教來說,報、應二身說的大乘、小乘,可以合稱爲顯教。所以,從橫的方面看,就可分爲顯密二教;顯教淺近,密教深奧。
  因此,密教不是化身佛釋迦世尊所說,而是直接由法身佛大日如來所說。化身佛釋迦世尊所說的佛法,稱顯教;法身佛大日如來所說的佛法,稱密教。密教與顯教均爲佛法不可分割的重要組成部分,只是因入道之門的不同而有此分別:

   顯教從其可思議處而入,乃化身佛釋迦世尊所說之當機法門,因衆生根基不同,故有人天乘、小乘、聲聞緣覺乘、菩薩乘的分別;密教從其不可思議處而入,乃法身佛大日如來所說之內證法門,非菩薩凡夫所知,如法三密加持,可即身成佛,故密乘亦稱佛乘。在一定意義上說,密乘也是應機法門,只是此機乃應化身佛釋迦如來教化所成就的菩薩之機。因化身佛與法身佛不一不異,顯密兩教圓融無礙,渾然一體,顯爲密之基礎,密爲顯之歸宿。顯教從可思議處入手,通過講經言說,信而能解;信而能解者,力微功緩,成佛通常需三大阿僧祗劫,故教人修身近佛。密教從不可思議處入手,代之以真言總持,深秘難究;深秘難究者,力偉功速,故教人即身成佛。無論是三乘或五乘,最後都要歸于一乘即密乘(佛乘)。前幾乘是爲佛乘打下基礎,佛乘則是前幾乘的必然歸宿。

   密法因殊勝異常,被譽爲佛法中的“醍醐”。《大乘理趣六波羅蜜多經》將佛法“攝爲五分:一素咀纜(經),二毘奈耶(律),三阿毘達磨(論),四般若波羅蜜多(般若),五陀羅尼門(真言),此五種藏教化有情,隨所應度而爲說之。”“此五法藏譬如奶、酪、生酥、熟酥及妙醍醐。契經如乳,調伏如酪,對法教者如彼生酥,大乘般若猶如熟酥,總持門者譬如醍醐。醍醐之味,奶酪酥中微妙第一,能除諸病,令諸有情身心安樂。總持門者,契經等中最爲第一,能除重罪,令諸衆生解脫生死,速證涅盤安樂法身。”

   在修持上之傳承與儀軌。顯宗理論固然有師承傳授,而修持法門不一定要嚴格之師承、儀軌;如瑜伽之五重唯識觀,天台之大小止觀,即無師承亦可自習。反之,密宗之儀禮繁複,世界諸宗教中無出其右者,自初皈灌頂至金剛上師有一定之程序,不可躐等,與顯教之簡易方便迥異其趣。就教義而言,顯教爲應身佛說法,密宗則以法身佛說法。依顯教修行者,認爲須經三大阿僧祇劫,修六度萬行始得證佛果;依密宗者,則認爲僅修三密之妙行,現生即可成佛。又有六大緣起之說,六大即地、水、火、風、空、識,此六大乃一切諸法之本體,能造一切佛,乃至一切衆生之根身器界,即自性等四種法身,衆生國土等三種世間,皆爲六大所生。依此六大緣起,故立生佛平等之義,大、三、法、羯等四種曼荼羅亦由六大緣起現法身德相。衆生若依三密妙行修持,契證性德時,即以父母所生身立證大覺位。所謂‘三密加持妙行’,即手結印契,口誦諸佛真言,心住三摩地。如說修行時,行者之身口意能與諸佛之身口意相應,則可速得成佛。諸佛之身口意,即大、三、法、羯等四種曼荼羅:大曼荼羅即諸佛之身密,三摩耶曼荼羅即意密,法曼荼羅即語密,羯磨曼荼羅即其余三曼荼羅之業用。要之,四種曼荼羅具有諸佛之三密而不阙。又此四種曼荼羅赅攝一切曼荼羅,依大日經建立之曼荼羅稱爲胎藏界曼荼羅,依金剛頂經建立之曼荼羅稱爲金剛界曼荼羅;前者表示本覺之理,故又稱因曼荼羅;後者表示始覺之智,故又稱果曼荼羅。又對依余經所立之別尊曼荼羅而言,此金胎二部稱爲總德曼荼羅。此外,一切佛菩薩等乃從大日如來法身所流出之別尊,各代表其別德,爲一門之本尊,對于此,大日如來即是總德普門之本尊;一門之諸尊中,阿閦、寶生等四佛表大圓鏡等四智;四佛又各有四菩薩,合爲十六大菩薩,與四波羅蜜、四攝、八供等,計三十七尊,凡此皆不外從大日法界體性智流出者。行者若常以白淨之信心,自住金剛薩埵三昧,修五相成身等妙行,即現得契證佛智,圓滿佛身,成就利他事業。

     
  十住心之說

   從異生羝羊心至極無自性心等九心爲世間、出世間、小乘、大乘、二乘、一乘等之住心,第十秘密莊嚴心即真言密宗之住心。亦即本宗以凡聖不二爲宗要,一塵一法皆住本初之智源,悉爲三摩地之心地故,雖上根勝慧之人,起居動作、開口發聲、心思念想,皆成無相三密;而下根劣慧之機,依有相之三密門,能與三部諸尊之德相應,以現在身證佛菩提。 要言之,本宗思想之特質,自教主方面觀之,顯教爲應化之釋迦所說,本宗爲法身佛之大日如來所說;自法身立場觀之,顯教法身爲理體,理體法身無形無相,密宗法身有形有相,且能說法;自所說法觀之,三論宗八不之中道寂滅境界、法相之離言勝義谛境界、天台之一念三千不可思議境界、華嚴之性海果分不可說十佛境界等皆畢竟可說;自真理之表現觀之,一切諸法皆是真理象征,此種象征之具體表現,即密宗之儀軌;自成佛遲速觀之,除禅宗外,其余諸宗均須經三阿僧祇劫,密宗則主張即身成佛;自宗教之立場觀之,密宗兩部曼荼羅表現以人格主義思想爲基礎之世界觀,由無量無數之諸佛菩薩,構成一即一切、一切即一之輪圓具足之世界;自教義體系觀之,密宗爲一種‘理智不二’之宇宙人生觀,大日如來即具此偉大人格,智法身之世界稱爲金剛界,理法身之世界稱爲胎藏界。由修持之力,可將智之世界擴大至與理之世界一致,此即理智不二。

  *本网站对所有原创、载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考,发布的文章、图片等版权归原作者享有。部分转载作品、图片如有作者来源标记有误或涉及侵权,请原创作者友情提醒并联系小编删除。

      ■《长安与中国佛教》系列讲座视频欣赏

   

   

   【关闭窗口
  相关文章:
 • 植树节|佛教与树,原来有这样的因缘[265]

 • 癸卯兔年,一起了解兔和佛教故事[348]

 • 佛教用香的常见形态[557]

 • 佛教是如何认识疾病的?[553]

 • 清初诸帝对佛教的推崇[706]

 • 明代居士对佛教的研究[789]

 • 佛教中的神秘数字108,蕴藏着什么秘密?[731]

 • 佛教的食物[915]

 • 佛教的“戒”是什么?[1008]

 • 佛教对中国文学艺术的贡献[945]

 • 佛教的生活学[955]

 • 佛教“般若”与庄子“齐物”异同论[908]

 • 近代科学家与佛教大师眼中的“佛教与科学”[958]

 • 佛教禅观视域中的存在性心理治疗的理论预设[955]

 • 随喜功德对治嫉妒障[1074]

 • “息缘”:佛教崇俭戒奢的传统[984]

 • 千年历史的平潭海岛佛教[1014]

 • 何为佛教说的“修定资粮”?[1176]

 • 佛教修心思想与现代文明的互动[1343]

 • 佛教究竟何时传入中国[2520]

 • 
  设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
  版权所有 Copyright© 2005 佛学研究        站长:wuys
  Powered by:Great Tang Hua Wei & XaWebs.com 2.0(2006)